Vilkår

____

TGB Law Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 41330236 er beliggende Kongens Nytorv 28.1, 1050 København K.

Advokaterne i TGB Law Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og de er en del af Advokatsamfundet.

TGB Law Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

TGB Law Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystemsamt af reglerne om god advokatskik under retsplejelovens § 126.

TGB Law Advokatanpartsselskab er tillige underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask samt regler om tilstrækkelig databeskyttelse.

TGB Law Advokatanpartsselskab er dækket af ansvars- og garantiforsikring i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

TGB Law Advokatanpartsselskabs ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos CNA Insurance (Denmark), filial af CNA Insurance Company (Europe) S.A. Luxembourg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

TGB Law Advokatanpartsselskab, Advokat Thomas Grue Baruch og Advokat Nikolaj Bak-Christensens ansvar er begrænset til hver 2.5 millioner kr.

Beløb tilkommende klienter indsættes på en klientkonto og forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Klienters indeståender på advokaters klientkonti er dækket af indskydergarantiformuen i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning op til et maksimum på EUR 100.000.

TGB Law påtager sig ikke nogen betalingsforpligtelse overfor klienter for midler, der af klienter eller tredjemand er indbetalt til TGB Law og som TGB Law har placeret som klientkontomidler i pengeinstitutter valgt af TGB Law eller af klienten/den indbetalende tredjemand.

TGB Law påtager sig udtrykkeligt ikke noget ansvar for det kontoførende pengeinstituts betalingsevne.

Midler, der af klienter eller tredjemand er indbetalt til TGB Law, forrentes. Det bemærkes, at denne forrentning såvel kan være positiv som negativ.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af TGB Law Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med en af TGB Law Advokatanpartsselskab’s advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.